+420 602 281 099, +420 417 532 859 (záz/fax)

Pojistky vysokého napětí

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.pojistkyvn.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem; "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění; "Provozovatel" znamená společnost VFSERVIS s.r.o., IČO: 04398025, se sídlem Stará Duchcovská 48/102, Teplice 41503 ;
1.1.4 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.5 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
1.1.6 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.7 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.8 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.9 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2 Proces uzavření Smlouvy
2.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy.
Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s
označením " odeslat objednávku " v uživatelském rozhraní E-shopu.
2.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 2.1
těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s
označením " odeslat objednávku ".
2.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena
Kupní smlouva.
2.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko" odeslat
objednávku " Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován
E-shop.
2.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit
pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a
případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje
důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
2.6 Provozovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou
adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
2.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní
a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3 Kupní smlouva
3.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:.
3.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí Eshopu
vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo
nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit
Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském
prostředí E-shopu.
3.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy
odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní
smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím
objednané Zboží nemůže dodat.
3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a
do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání
Zboží Uživateli.
3.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského
zákoníku se tímto vylučuje.
3.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného
zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
3.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí Eshopu
způsobem zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další peněžitá plnění
Provozovateli.
3.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové
platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u
dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
3.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní
symbol určený Provozovatelem.
3.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna
momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
3.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze
vzájemně kombinovat, není u dané slevy uvedeno výslovně jinak.
3.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které
musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením
kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
3.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až
do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
3.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní
smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou
pouze orientační.
3.1.14 Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě,
a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského
prostředí E-shopu.
3.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva
mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu
s kpuní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý
dar.
3.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto
uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
3.1.17 Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho
sídla a/nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
3.1.18 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité,
kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
3.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy
přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží
Uživatelem.
3.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy přechází
na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem předání daného zboží prvnímu
přepravci.

4 Uživatelský účet
4.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
4.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
4.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při
objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského
účtu.
4.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do
Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.
Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo
Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V
případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen
sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne
Uživateli nové přístupové údaje.
4.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského
zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu
oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu
Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek
odmítnout ve lhůtě 3 pracovních dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po
oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od
doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li doručováno
emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 dní, o které
smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného
dodavatele.

5 Informace pro Spotřebitele
5.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem
Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli
(jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
5.2 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního
účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena jsou-li pro to naplněny
zákonné důvody.
5.3 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli
poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží
(tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na
uvedení Zboží do původního stavu.
5.4 V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit
Spotřebiteli dané Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl
informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané Kupní smlouvy.
5.5 Pokud Spotřebitel na základě Kupní smlouvy obdržel Zboží tvořené movitými věcmi, je
povinen je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení
od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny
nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud budou movité věci
odeslány Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
5.6 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
5.7 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
5.8 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě
stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na na příslušného pracovníka
Provozovatele prostřednictvím emailové adresy vfservis@vfservis.cz.

6 Reklamační řád
6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze
součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má
právo odstoupit od Kupní smlouvy.
6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní
smlouvy odstoupit.
6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží
bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou
slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže
dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že
Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli
působilo značné obtíže.
6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží
věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla
nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy
Zboží.
6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného
plnění v záruční době.
6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list.
Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o
zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list
musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u
kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož
sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro
Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel
se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná
práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady
dodány.
6.12 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve
Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo
neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.
zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.


7 Osobní údaje
Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním
a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je
Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :
správcem;
jakýmkoliv zaměstnancem správce;
jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu určitou, a to na 20 let.
Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
poskytování osobních údajů třetím osobám;
zařazení osobních údajů do databází;
zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;
Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že
všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly
shromážděny.
Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož
obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

8 Cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v
účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies
Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 10 let.
Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam,
poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom,
jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií,
inzerce a analýz.


9 Užívání E-shopu
9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem
předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské
rozhraní.
9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu
nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně
Provozovatele nebo třetí osoby.
9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České
republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo
třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
9.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a
účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

10 Prohlášení Provozovatele
10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému,
jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše
hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel
nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí
mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.
10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo
mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém
prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného
Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
rozhraní E-shopu v sekci Kontakt.


11 Zpětný odběr elektrospotřebičů
11.1 S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001
Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelů bezplatně odevzdat starý
spotřebič k likvidaci u Provozovatele, a to na adrese Stará Duchcovská 48/102, Teplice
41503.


12 Rozhodné právo
12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem.


13 Účinnost
13.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 30.5.2016.

Vytvořila společnost Pro-idea.cz